tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลประชากร

อำเภอบึงสามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
ประชากรส่วนมากจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

2. ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข

2.1 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  

โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี

 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลระหาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ปัจจุบันมี นายแพทย์วิศรุต โมราสุข รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนโดยมีนายพิริยะ เมืองมูลชัย 
ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เป็นหน่วยบริการด่านแรกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาล
เป็นองค์รวมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน ดูแลทั้งตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ หรือส่งกลับสู่ชุมชนในกรณี
ที่ผู้ป่วยสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ อำเภอบึงสามัคคี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

DSC 0683  รพ.สต.วังชะโอน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 641 หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี   นางณฐมน เรือนคุ้ม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

รพ.สต.ชายเคือง  รพ.สต.ชายเคือง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหม  8 หมู่บ้าน จำนวน 1,446  หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 4 คน โดยมี   นายสมพร สามล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

รพ.สต.บึงบ้าน  รพ.สต.บึงบ้าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน 674 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี นายพนา อ่อนน้อม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

รพ.สต.ทุ่งซ่าน  รพ.สต.ทุ่งซ่าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 761 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี  นางเรณู เทพเทพา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

รพ.สต.โนนพลวง  รพ.สต.โนนพลวง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 675 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมีนายสุวัฒน์ ไพรสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

รพ.สต.โพธิ์เอน  รพ.สต.โพธิ์เอน

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 45 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน จำนวน 778 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 2 คนโดยมีนายกรกฏต์ ศรีอุทัย  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

 

3. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน   4      คน
- พยาบาลเทคนิค จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- นักวิชการสาธารณสุข จำนวน 12 คน
   

โดยมีข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 3 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.จำนวน 18 คน ปัญหาที่พบ
คือ รพ.สต.ขาดพยาบาลวิชาชีพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์เอนและรพ.สต.วังชะโอน   อีกทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ไม่มีทันตาภิบาล
(ตามเกณฑ์ประเมินบุคลากร รพ.สต. ใหม่ ปี 2555)

2. โรงพยาบาลบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 132 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 62 คน ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพ จำนวน 5 คน และสายสนับสนุน จำนวน 65 คน

4. ข้อมูลอนามัยโรงเรียน

        อำเภอบึงสามัคคี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 17 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เป็นขยายโอกาส 4 โรงเรียน
และประถมศึกษา 12 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,876 คน

 

5. ข้อมูลวัดและพระสงฆ์

        อำเภอบึงสามัคคี มีวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 27 วัด แบ่งเป็นพระสงฆ์ จำนวน 144 รูป สามเณร 5 รูป และแม่ชี 5 คน

 

Last modified on วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 13:51

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี