tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

นโยบายยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบึงสามัคคี พ.ศ. 2563 – 2565

โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจากการทบทวนทิศทาง
และเป้าหมายโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรผลของการทบทวนแผนดังกล่าวได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์
และได้กำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategic  Formulation) และกำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของโรงพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  People Excellence(บุคลากรเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Governace Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลการบริการเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอำเภอบึงสามัคคีตามกลุ่มวัย

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย ( PSG : SIMPLE)

3. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA 

4. พัฒนาและจัดวางระบบบริการตาม Service Plan ที่มีมาตรฐานอย่างครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะและเหมาะสมกับตำแหน่ง    วิชาชีพและการให้บริการ

6. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสุขความผูกพันต่อองค์กร

7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม

8. บริหารรายรับ-รายจ่าย

9. วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจ

10. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

11. ปรับปรุงสถานที  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย

Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 15:50

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี