tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                                   

ประชาชนบึงสามัคคีมีสุขภาพดี    โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2565

“ สุขภาพดี ”  คือ ประชาชนบึงสามัคคีต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในโรคมุ่งเน้นของ รพ.  เพื่อแยก

                       กลุ่มเป้าหมาย เป็น กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย โดยกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงต้องไม่ป่วย

                       และกลุ่มป่วย สามารถควบคุมโรคและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

“ ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ” คือ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  อปท.  แกนนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

                       ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

“ มีมาตรฐาน ” คือ หน่วยงานให้การบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่ประชาชนควรได้รับ

 

พันธกิจ (Mission)

• ให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
• พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
• การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (Core value ) : MOPH

M=Mastery สุดยอดในงาน
O=Originality เร่งสร้างนวตกรรม
P = People centered ทำงานเพื่อประชาชน
H=Humility ครองตนด้วยคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP & P Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลาการให้มีความเป็นเลิศและมีความสุข (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2564

1. ลดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน DM/HT
2. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการและลดอัตราตายในผู้ป่วย STROKE และ STEMI 
3. ชะลอไตเสื่อมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. ผ่าน Re-Accreditation HA 
5. พัฒนาโรงพยาบาลสู่ Green & Clean Hospital ผ่านมาตรฐานในระดับดีมาก และพัฒนารพ.สต.ผ่านมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

Core competency องค์กร

บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ โรคเรื้อรัง  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพกับภาคีเครือข่าย

Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 15:49

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี