Print this page

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลประชากร

อำเภอบึงสามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
ประชากรส่วนมากจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

2. ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข

2.1 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  

โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี

 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลระหาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ปัจจุบันมี นายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนโดยมีนายพิริยะ เมืองมูลชัย 
ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เป็นหน่วยบริการด่านแรกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาล
เป็นองค์รวมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน ดูแลทั้งตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ หรือส่งกลับสู่ชุมชนในกรณี
ที่ผู้ป่วยสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ อำเภอบึงสามัคคี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

DSC 0683  รพ.สต.วังชะโอน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 641 หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี   นางณฐมน เรือนคุ้ม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

รพ.สต.ชายเคือง  รพ.สต.ชายเคือง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหม  8 หมู่บ้าน จำนวน 1,446  หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 4 คน โดยมี   นายสมพร สามล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

รพ.สต.บึงบ้าน  รพ.สต.บึงบ้าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน 674 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี นายพนา อ่อนน้อม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

รพ.สต.ทุ่งซ่าน  รพ.สต.ทุ่งซ่าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 761 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี  นางเรณู เทพเทพา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

รพ.สต.โนนพลวง  รพ.สต.โนนพลวง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 675 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมีนายสุวัฒน์ ไพรสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

รพ.สต.โพธิ์เอน  รพ.สต.โพธิ์เอน

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 45 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน จำนวน 778 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 2 คนโดยมีนายกรกฏต์ ศรีอุทัย  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

 

3. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน   4      คน
- พยบาลาเทคนิค จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- นักวิชการสาธารณสุข จำนวน 12 คน
   

โดยมีข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 3 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.จำนวน 18 คน ปัญหาที่พบ
คือ รพ.สต.ขาดพยาบาลวิชาชีพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์เอนและรพ.สต.วังชะโอน   อีกทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ไม่มีทันตาภิบาล
(ตามเกณฑ์ประเมินบุคลากร รพ.สต. ใหม่ ปี 2555)

2. โรงพยาบาลบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 33 คน ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพ จำนวน 16 คน และสายสนับสนุน จำนวน 49 คน

4. ข้อมูลอนามัยโรงเรียน

        อำเภอบึงสามัคคี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 17 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เป็นขยายโอกาส 4 โรงเรียน
และประถมศึกษา 12 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,876 คน

 

5. ข้อมูลวัดและพระสงฆ์

        อำเภอบึงสามัคคี มีวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 27 วัด แบ่งเป็นพระสงฆ์ จำนวน 144 รูป สามเณร 5 รูป และแม่ชี 5 คน

 

Last modified on วันอังคาร, 18 กันยายน 2561 13:45