tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (9)

งานการเงินและบัญชี

งานธุรการ

งานพัสดุ

งานรักษาความปลอดภัย

งานสวน

งานขยะ

หน้าที่ 1 จาก 2
Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี