tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
หน้าหลัก-th

หน้าหลัก-th (4)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รพ.บึงสามัคคี

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                                   

ประชาชนบึงสามัคคีมีสุขภาพดี    โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2562

“ สุขภาพดี ”  คือ ประชาชนบึงสามัคคีต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในโรคมุ่งเน้นของ รพ.  เพื่อแยก

                       กลุ่มเป้าหมาย เป็น กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย โดยกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงต้องไม่ป่วย

                       และกลุ่มป่วย สามารถควบคุมโรคและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

“ ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ” คือ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  อปท.  แกนนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

                       ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

“ มีมาตรฐาน ” คือ หน่วยงานให้การบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่ประชาชนควรได้รับ

 

พันธกิจ (Mission)

• ให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
• พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
• การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (Core value ) : MOPH

M=Mastery สุดยอดในงาน
O=Originality เร่งสร้างนวตกรรม
P = People centered ทำงานเพื่อประชาชน
H=Humility ครองตนด้วยคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP & P Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลาการให้มีความเป็นเลิศและมีความสุข (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2561

1. ลดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน DM/HT
2. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการและลดอัตราตายในผู้ป่วย STROKE และ STEMI 
3. ชะลอไตเสื่อมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. ผ่าน Re-Accreditation HA 
5. พัฒนาโรงพยาบาลสู่ Green & Clean Hospital ผ่านมาตรฐานในระดับดีมาก และพัฒนารพ.สต.ผ่านมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

Core competency องค์กร

บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ โรคเรื้อรัง  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพกับภาคีเครือข่าย

Last modified on วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 12:01

นโยบายยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบึงสามัคคี พ.ศ. 2560 – 2562

โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจากการทบทวนทิศทาง
และเป้าหมายโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรผลของการทบทวนแผนดังกล่าวได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์
และได้กำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategic  Formulation) และกำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของโรงพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  People Excellence(บุคลากรเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Governace Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลการบริการเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอำเภอบึงสามัคคีตามกลุ่มวัย

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย ( PSG : SIMPLE)

3. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA 

4. พัฒนาและจัดวางระบบบริการตาม Service Plan ที่มีมาตรฐานอย่างครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะและเหมาะสมกับตำแหน่ง    วิชาชีพและการให้บริการ

6. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสุขความผูกพันต่อองค์กร

7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม

8. บริหารรายรับ-รายจ่าย

9. วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจ

10. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

11. ปรับปรุงสถานที  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย

Last modified on วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 16:16

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลประชากร

อำเภอบึงสามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
ประชากรส่วนมากจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

2. ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข

2.1 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  

โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี

 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลระหาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ปัจจุบันมี นายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนโดยมีนายพิริยะ เมืองมูลชัย 
ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เป็นหน่วยบริการด่านแรกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาล
เป็นองค์รวมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน ดูแลทั้งตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ หรือส่งกลับสู่ชุมชนในกรณี
ที่ผู้ป่วยสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ อำเภอบึงสามัคคี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

DSC 0683  รพ.สต.วังชะโอน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 641 หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี   นางณฐมน เรือนคุ้ม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

รพ.สต.ชายเคือง  รพ.สต.ชายเคือง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหม  8 หมู่บ้าน จำนวน 1,446  หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 4 คน โดยมี   นายสมพร สามล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

รพ.สต.บึงบ้าน  รพ.สต.บึงบ้าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน 674 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี นายพนา อ่อนน้อม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

รพ.สต.ทุ่งซ่าน  รพ.สต.ทุ่งซ่าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 761 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี  นางเรณู เทพเทพา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

รพ.สต.โนนพลวง  รพ.สต.โนนพลวง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 675 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมีนายสุวัฒน์ ไพรสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

รพ.สต.โพธิ์เอน  รพ.สต.โพธิ์เอน

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 45 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน จำนวน 778 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 2 คนโดยมีนายกรกฏต์ ศรีอุทัย  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

 

3. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน   4      คน
- พยบาลาเทคนิค จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- นักวิชการสาธารณสุข จำนวน 12 คน
   

โดยมีข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 3 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.จำนวน 18 คน ปัญหาที่พบ
คือ รพ.สต.ขาดพยาบาลวิชาชีพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์เอนและรพ.สต.วังชะโอน   อีกทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ไม่มีทันตาภิบาล
(ตามเกณฑ์ประเมินบุคลากร รพ.สต. ใหม่ ปี 2555)

2. โรงพยาบาลบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 33 คน ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพ จำนวน 16 คน และสายสนับสนุน จำนวน 49 คน

4. ข้อมูลอนามัยโรงเรียน

        อำเภอบึงสามัคคี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 17 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เป็นขยายโอกาส 4 โรงเรียน
และประถมศึกษา 12 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,876 คน

 

5. ข้อมูลวัดและพระสงฆ์

        อำเภอบึงสามัคคี มีวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 27 วัด แบ่งเป็นพระสงฆ์ จำนวน 144 รูป สามเณร 5 รูป และแม่ชี 5 คน

 

Last modified on วันอังคาร, 18 กันยายน 2561 13:45

ประวัติ รพ.

ประวัติโรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

โรงพยาบาลบึงสามัคคีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
โทรศัพท์ : 055-871672 แฟกซ์ : 055-871671

 

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตรากำลังโรงพยาบาลบึงสามัคคี
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  มีทั้งสิ้น  119  คน เป็นข้าราชการ  38  คน  พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  53 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน  ลูกจ้างเหมาบริการ 13 คน

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

 

Last modified on วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 10:05
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี