tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

หน้าหลัก-th

หน้าหลัก-th (4)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รพ.บึงสามัคคี

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                                   

ประชาชนบึงสามัคคีมีสุขภาพดี    โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2565

“ สุขภาพดี ”  คือ ประชาชนบึงสามัคคีต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในโรคมุ่งเน้นของ รพ.  เพื่อแยก

                       กลุ่มเป้าหมาย เป็น กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย โดยกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงต้องไม่ป่วย

                       และกลุ่มป่วย สามารถควบคุมโรคและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

“ ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ” คือ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  อปท.  แกนนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

                       ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

“ มีมาตรฐาน ” คือ หน่วยงานให้การบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่ประชาชนควรได้รับ

 

พันธกิจ (Mission)

• ให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
• พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
• การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (Core value ) : MOPH

M=Mastery สุดยอดในงาน
O=Originality เร่งสร้างนวตกรรม
P = People centered ทำงานเพื่อประชาชน
H=Humility ครองตนด้วยคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Health care participation for PP & P Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลาการให้มีความเป็นเลิศและมีความสุข (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2564

1. ลดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน DM/HT
2. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการและลดอัตราตายในผู้ป่วย STROKE และ STEMI 
3. ชะลอไตเสื่อมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. ผ่าน Re-Accreditation HA 
5. พัฒนาโรงพยาบาลสู่ Green & Clean Hospital ผ่านมาตรฐานในระดับดีมาก และพัฒนารพ.สต.ผ่านมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

Core competency องค์กร

บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ โรคเรื้อรัง  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพกับภาคีเครือข่าย

Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 15:49

นโยบายยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบึงสามัคคี พ.ศ. 2563 – 2565

โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจากการทบทวนทิศทาง
และเป้าหมายโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรผลของการทบทวนแผนดังกล่าวได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์
และได้กำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategic  Formulation) และกำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของโรงพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence (การบริการเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  People Excellence(บุคลากรเป็นเลิศ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Governace Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลการบริการเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอำเภอบึงสามัคคีตามกลุ่มวัย

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย ( PSG : SIMPLE)

3. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA 

4. พัฒนาและจัดวางระบบบริการตาม Service Plan ที่มีมาตรฐานอย่างครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

5. พัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะและเหมาะสมกับตำแหน่ง    วิชาชีพและการให้บริการ

6. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสุขความผูกพันต่อองค์กร

7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม

8. บริหารรายรับ-รายจ่าย

9. วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจ

10. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

11. ปรับปรุงสถานที  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย

Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 15:50

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลประชากร

อำเภอบึงสามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
ประชากรส่วนมากจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

2. ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข

2.1 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  

โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี  โรงพยายาบาลบึงสามัคคี

 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลระหาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ปัจจุบันมี นายแพทย์วิศรุต โมราสุข รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนโดยมีนายพิริยะ เมืองมูลชัย 
ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เป็นหน่วยบริการด่านแรกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาล
เป็นองค์รวมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน ดูแลทั้งตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลบึงสามัคคีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยในระดับเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ หรือส่งกลับสู่ชุมชนในกรณี
ที่ผู้ป่วยสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ อำเภอบึงสามัคคี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

DSC 0683  รพ.สต.วังชะโอน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 641 หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี   นางณฐมน เรือนคุ้ม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลวังชะโอน

 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

รพ.สต.ชายเคือง  รพ.สต.ชายเคือง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหม  8 หมู่บ้าน จำนวน 1,446  หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 4 คน โดยมี   นายสมพร สามล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลชายเคือง

 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

รพ.สต.บึงบ้าน  รพ.สต.บึงบ้าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน 674 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี นายพนา อ่อนน้อม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบึงบ้าน

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

รพ.สต.ทุ่งซ่าน  รพ.สต.ทุ่งซ่าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 761 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมี  นางเรณู เทพเทพา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุ่งซ่าน

 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

รพ.สต.โนนพลวง  รพ.สต.โนนพลวง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 675 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 3 คน โดยมีนายสุวัฒน์ ไพรสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนพลวง

 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

รพ.สต.โพธิ์เอน  รพ.สต.โพธิ์เอน

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 45 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน จำนวน 778 หลังคาเรือน 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำทั้งหมด 2 คนโดยมีนายกรกฏต์ ศรีอุทัย  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโพธิ์เอน

 

3. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน   4      คน
- พยาบาลเทคนิค จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- นักวิชการสาธารณสุข จำนวน 12 คน
   

โดยมีข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 3 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.จำนวน 18 คน ปัญหาที่พบ
คือ รพ.สต.ขาดพยาบาลวิชาชีพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์เอนและรพ.สต.วังชะโอน   อีกทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ไม่มีทันตาภิบาล
(ตามเกณฑ์ประเมินบุคลากร รพ.สต. ใหม่ ปี 2555)

2. โรงพยาบาลบึงสามัคคี มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 132 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 62 คน ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพ จำนวน 5 คน และสายสนับสนุน จำนวน 65 คน

4. ข้อมูลอนามัยโรงเรียน

        อำเภอบึงสามัคคี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 17 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เป็นขยายโอกาส 4 โรงเรียน
และประถมศึกษา 12 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,876 คน

 

5. ข้อมูลวัดและพระสงฆ์

        อำเภอบึงสามัคคี มีวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 27 วัด แบ่งเป็นพระสงฆ์ จำนวน 144 รูป สามเณร 5 รูป และแม่ชี 5 คน

 

Last modified on วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 13:51

ประวัติ รพ.

ประวัติโรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

โรงพยาบาลบึงสามัคคีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
โทรศัพท์ : 055-871672 แฟกซ์ : 055-871671

 

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตรากำลังโรงพยาบาลบึงสามัคคี
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  มีทั้งสิ้น  119  คน เป็นข้าราชการ  38  คน  พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  53 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน  ลูกจ้างเหมาบริการ 13 คน

ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.  ประวัติ รพ.

 

Last modified on วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 10:05
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี