tel     055871672 , 055-871671    mail   beunghos@gmail.com  

Manu-thai

Menu
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลบึงสามัคคี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลบึงสามัคคี

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานการแพทย์

คลังข้อมูลสุขภาพ งาน IC

           Moph


 

คลังข้อมูลสุขภาพ สุขศึกษา

          อาหารพระ     


 

คลังข้อมูลสุขภาพ NCD

             NCD


 

คลังข้อมูลสุขภาพ VDO

              moph


 

PCC LINK

สธ. กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข


          กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การป้องกันควบคุมวัณโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
เพื่อประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

          วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติงาน(Performance Agreement : PA) ประจำปี 2562 ระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน รวม 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้นหนักใน 5 เรื่องสำคัญดังนี้

1.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คลินิกหมอครอบครัว และรพ.สต.ติดดาว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานใกล้บ้าน มีทีมหมอครอบครัวดูแลใกล้ชิด 2.การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU) และระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา ลดการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 3.การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
ให้มีอัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 85 ให้วัณโรคหมดไปจากประเทศไทย

          4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) บูรณาการ ข้อมูลบุคลากรให้เห็นเป็นภาพรวมของประเทศ เพื่อการวางแผนการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
และ5.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation)บูรณาการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหนึ่งเดียว เร่งสร้าง Application PCC, Smart Hospital ระบบ Health Information ระดับจังหวัด
ให้เกิดเป็นรูปธรรม

        ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานช่วยให้รู้เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เป็นข้อตกลงของทั้ง 2ฝ่ายที่จะทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เน้นการบริหารจัดการเชิงรุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค การบริการ บุคลากร และการบริหารด้วยธรรมาภิบาล
โดยมีการติดตามความคืบหน้าทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน

        “คำรับรองการปฏิบัติงานหรือPAเป็นหัวใจของการบริหารงาน เป็นข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณาว่าเป้าหมายเราจะทำอะไรในปีที่จะถึง เราจะทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการยินยอมจะทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ซึ่งการทำPAในปีที่ผ่านมา เห็นความสำเร็จของงาน และบรรลุเป้าหมายขององค์กรในหลายเรื่องอาทิ ช่วยแก้วิกฤตทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ โครงการ Happy Money Program ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงิน
ของบุคลากรจึงอยากจะขอฝากการทำ PA ไว้ในองค์กร ช่วยพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าว

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงานเอกสาร ธุรการ การเงิน และบัญชี                                                                                                      

buengban

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2562 นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอบึงสามัคคี
เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยนายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี
กล่าวรายงาน ณ วัดบึงสามัคคี หมู่ 9 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

หน้าที่ 8 จาก 15
application head
อสค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร SMART อสม. สปสช. คู่มือประชาชน G-NEWS รวมโรค สุขที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ RDU รู้เรื่องยา TVIS : Traffic Voice Information Service BMA Traffic rada
อสค. อสม4.0 สปสช. คู่มือประชาชน  G-news   รวมโรค สุขที่พ่อสอน   สุขแท้ที่แม่ให้ RDU   TVIS  BMA เรดาร์สภาพอากาศ 
cctv road nostra googlemap H4U Tamlab  thaimassage            
สดทางหลวง NOSTRA GoogleMap H4U ยาแผนไทย   สมุนไพรไทย            

 

Go to top
Web site designed by โรงพยาบาลบึงสามัคคี